Seuran säännöt

Juuan Jänne ry

Toimintasäännöt

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 § Yhdistyksen nimi on Juuan Jänne ry. Yhdistyksen kotipaikka on Juuan kunta Itä-Suomen läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Juuan kunta. Yhdistys on perustettu marraskuun 4. päivänä 1936 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

2 § Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2) kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

3) harjoittamalla julkaisutoimintaa

4) ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä

5) hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 § Seura on Itä-Suomen liikunta ja urheilu ry:n jäsen. Seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SLU:n jäsenjärjestöjen jäsenenä seura noudattaa Itä-Suomen liikunta ja urheilu RY:n jäsenjärjestöjen sääntöjä ja määräyksiä.

5 § Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 § Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka toimii seuran ja SLUN:n tai sen jäsenjärjestöjen tarkoitusperien vastaisesti.

8 § Seuran jäsenmaksut: jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis - huhtikuussa ja syyskokous loka - marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10 § Kevätkokouksessa

- esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

- käsitellään johtokunnan tai jäsenen 11 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat.

Syyskokouksessa

- päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

- vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

- valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

- valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 6 jäsentä

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

- valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

- vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

- valitaan edustajan Itä-Suomen liikunta ja urheilu ry:n ja SUL:n järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin tai ennetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellämainittuihin kokouksiin

- käsitellään johtokunnnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireillepanemat asiat

11 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Kokouksesa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi vaittu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä joukosta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyntyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niillle määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata Itä-Suomen liikunta ja urheilu ry:n ja SLU:n jäsenjärjestöjen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8. Pitää jäsenluetteloa

9. Hoitaa seuran taloutta

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15. Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17. Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19. Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.